MPY Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään tiistaina 27.6.2023 klo 16.00 Kongressi- ja konserttitalo Mikaelin Martti Talvela -salissa osoitteessa Sointukatu 1, 50100 Mikkeli. Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkaa kokoustiloissa klo 14.30 ja päättyy 15 minuuttia ennen kokouksen alkua klo 15.45

Kokouksessa käsitellään MPY Osuuskunnan hallituksen ehdotus MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekantojen myymisestä.

MPY Osuuskunnan hallitus on vuonna 2021 aloittamassaan laaja-alaisessa strategiatyössä selvittänyt MPY Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden muodostaman konsernin (”MPY-konserni”) tulevaisuuspolkuja aktiivisesti. Alan toimintaympäristön käynnissä oleva nopea muutos, valokuiturakentamisen voimakas kiihtyminen, kasvavat investointitarpeet sekä kilpailun kiristyminen asettavat MPY-konsernille tulevina vuosina uudenlaisia haasteita, joihin MPY-konserni ei välttämättä kykenisi yksin vastaamaan. Toiminnan jatkossa vaatimien investointien toteuttamiseksi hallitus on huolellisesti tutkinut useita eri vaihtoehtoja. Tarvittavilla, mittavilla investoinneilla olisi vaikutus muun muassa kertyneen ylijäämän jakamiseen jatkossa.

MPY Osuuskunnan hallitus on osana edellä mainittua strategiatyötään selvittänyt muun ohella vaihtoehtoa, jossa omien tytäryhtiöiden omistuksesta luovuttaisiin. MPY Osuuskunnan hallitus on osana tätä selvitystä järjestänyt tarjouskilpailut ja neuvotellut sopimuksista, joiden perusteella MPY Osuuskunta myisi kokonaan omistamansa MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekannat kolmansille osapuolille. Tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella MPY Telecom Oyj:n osakekannan ostaisi pohjoismaisen infrastruktuurisijoittaja Infranoden hallinnoiman rahaston (Infranode II AB) omistama Suomen Digi-Infra BidCo Oy ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekannan ostaisi Tietokeskus Finland Oy.

MPY Osuuskunnan hallitus on käyttänyt edellä tarkoitettujen selvitysten tekemisessä, tarjouskilpailun järjestämisessä sekä
sopimusneuvotteluissa myös ulkopuolisia neuvonantajia.

Yrityskaupoilla ei olisi välitöntä vaikutusta jäsenten asiakkuussuhteisiin tai jäsenetuihin. Asiakkaiden olemassa olevat palvelusopimukset pysyisivät voimassa ja palvelut sekä jäsenedut jatkuisivat, vaikka MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n omistajat vaihtuisivat. Yrityskauppaa seuraavan siirtymävaiheen aikana MPY Osuuskunta järjestäisi palvelut ja jäsenedut MPY Telecom Oyj:n ja sen ostajan kanssa solmittavien sopimusten kautta. Lisäksi MPY Osuuskunta tuottaisi kaupan kohteena oleville yhtiöille siirtymävaiheen palveluja, joilla osaltaan mahdollistetaan palvelujen ja etujen säilyminen ennallaan.

Kauppasumma yrityskaupoissa olisi yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. MPY Osuuskunnan saama käteiskauppahinta olisi korollisten nettovelkojen ja myyntiin liittyvien kulujen vähentämisen jälkeen noin 67 miljoonaa euroa eli noin 4 000 euroa per osuus. Ostajat maksaisivat kauppahinnan MPY Osuuskunnalle käteisellä edellyttäen, että kauppojen toteuttamisen ehdot täyttyisivät ja kaupat toteutuisivat.

MPY Osuuskunnan tarkoituksena olisi jakaa kaupoista kertyvää, merkittävää ylijäämää jäsenilleen mahdollisimman pian yrityskauppojen toteutumisen jälkeen. Ylijäämän jakaminen yrityskauppojen toteuttamisen jälkeen edellyttäisi välitilinpäätöksen vahvistamista sekä varojenjakopäätöstä erillisessä, myöhemmin pidettävässä osuuskunnan kokouksessa. MPY Osuuskunnan siirtymäkauden jälkeisestä toiminnasta ja nettovarallisuuden käyttämisestä päätettäisiin myöhemmin erikseen. Yrityskauppojen ehtoihin kuuluu muun ohella se, että MPY Osuuskunta säilyttää yhteensä 5 miljoonan euron vakuuden likvidissä muodossa mahdollisia kauppoihin liittyviä vastuitaan varten.

MPY Osuuskunta on allekirjoittanut MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n osakekantojen kauppoja koskevat kauppakirjat edellä mainittujen ostajien kanssa 12.5.2023. Kaupat ovat ehdollisia sille, että osuuskunnan kokous hyväksyy ne ja niihin liittyvät hallituksen päätösehdotukset. Päätösehdotukset muodostavat kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää kaikkien asianomaisten ehdotusten hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

MPY Osuuskunnan hallitus ehdottaa ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että kokous päättää:

  • hyväksyä MPY Telecom Oyj:n osakekannan myynnin Suomen Digi-Infra BidCo Oy:lle ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n
    osakekannan myynnin Tietokeskus Finland Oy:lle yhteensä noin 75 miljoonan euron kauppasummalla sekä muilla
    MPY Osuuskunnan ja edellä mainittujen ostajien välillä neuvotelluilla ja sovituilla sekä MPY Osuuskunnan
    hallituksen hyväksymillä ehdoilla; ja
  • valtuuttaa MPY Osuuskunnan hallituksen toteuttamaan kaupat.

MPY Osuuskunnan hallitus on asiaa ja MPY-konsernin vaihtoehtoisia tulevaisuudenpolkuja perusteellisesti harkittuaan päätynyt siihen, että ehdotetut yrityskaupat ovat MPY Osuuskunnan ja sen jäsenten edun mukaisia. Hallituksen yrityskaupassa käyttämien neuvonantajien näkemyksen mukaan ostajien kanssa neuvotellut yrityskauppojen ehdot ovat yrityskaupoille tavanomaisia ja voimassa olevien markkinakäytäntöjen mukaisia. Näin ollen MPY Osuuskunnan hallitus suosittelee ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle, että se päättää hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Kokouksen esityslista ja muut kokousasiakirjat ovat jäsenten nähtävinä viimeistään 20.6.2023 osuuskunnan internetsivuilla
osoitteessa mpy.fi/ylimaarainenkokous2023.

MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunnan jäsenen on saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen osuuskunnan kokousta. Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 20.6.2023 klo 16.00 MPY Osuuskunnan www-sivuilla mpy.fi/ylimaarainenkokous2023, sähköpostitse osuusasiat@mpy.fi tai puhelimitse 030 670 3000.

Ilmoittautumisessa on ilmoitettava jäsenen nimen lisäksi jäsenen henkilötunnus tai y-tunnus jäsenyyden varmistamiseksi, sekä ilmoitettava, jos jäsentä edustetaan valtakirjalla. MPY Osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaan valtuutettu voi samanaikaisesti edustaa enintään kolmea jäsentä.

Sisäänkirjautumisen nopeuttamiseksi pyydämme, että toimitatte valtakirjan etukäteen osoitteeseen MPY Osuuskunta, Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse osuusasiat@mpy.fi. Edustusoikeus on todistettava viimeistään kokouksen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

MPY Osuuskunta järjestää ennen ylimääräistä osuuskunnan kokousta ainakin kaksi erillistä informaatio- ja keskustelutilaisuutta, joihin kaikki MPY Osuuskunnan jäsenet ovat tervetulleita kuulemaan lähemmin hallituksen ehdotuksesta ja keskustelemaan asiasta jo ennen ylimääräistä osuuskunnan kokousta. Kutsut infotilaisuuksiin julkaistaan erikseen MPY Osuuskunnan verkkosivuilla ja muilla hallituksen mahdollisesti päättämillä tavoilla.

Tervetuloa kokoukseen!

Mikkeli, 12.5.2023
MPY Osuuskunnan hallitus

Ilmoittaudu kokoukseen tästä