Käyttötarkoitus

MPY:n asiakkuuteen perustuvia tietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyviä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja seuraavan mukaisissa tarkoituksissa, kuten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu 
 • Asialliseen muuhun yhteyteen perustuva yhteystietojen hallinta 
  • Asiakastapahtumien järjestäminen 
  • Markkinointikilpailujen järjestäminen 
  • Asiakasviestintä 
  • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi 
 • Palveluhäiriöiden selvittämiseksi 
 • Asiakassuhteeseen kohdistuvat markkinointi- ja suoramarkkinointitoimenpiteet  
  • Sähköiset markkinointikirjeet, uutiskirjeet, kampanjat, asiakastiedotteet 
  • Telemarkkinointi 
  • Muut osoitteelliset lähetykset 
 • Markkinatutkimukset palveluidemme sekä muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen 
 • MPY:n palvelutarjonnan tuottamisen, myymisen, toimittamisen, suunnittelun ja kehittämisen mahdollistamiseksi 
 • Laskutustoimintojen mahdollistamiseksi 
 • Lakiin perustuvien velvoitteiden ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys- raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen 

Rekisterinpitäjä voi tehdä suoramarkkinointia yhdessä yhteistyösopimuksen tehneen yhteistyö kumppanin kanssa tai yhteistyökumppanilta saatujen tietojen perusteella.  

Mitä henkilötietoja keräämme asiakastietorekisteriin

Rekisteriin voidaan tallentaa Asiakkaan (henkilön tai yrityksen) yhteystiedot ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät, kuten asiakassuhteen hoitamisen mahdollistavat tiedot:

 • Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 • Arvo tai ammatti 
 • Asiakasnumero 
 • Asiakastyyppi 
 • Asuinrakennuksen tyyppi 
 • Tilatut tuotteet/palvelut 
 • Tilaushistoria, laskutus- ja perintätiedot 
 • Markkinointitiedot 
 • Palveluiden estotiedot 
 • Puhelutallenteet asiakaspalvelutilanteissa 
 • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista 
 • Puheluiden ja tekstiviestien teletunnistetiedot 
 • em. tietojen muutostiedot 

Mahdolliset asiakkaan muut antamat tiedot:

 • Reklamaatiot ja palautteet 
 • Rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa 
 • Muiden palvelujen käyttämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen, lehden tai tapahtumamuistutukseen liittyvät tiedot 
 • Evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot 
 • Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat muut tiedot 

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot:

 • Henkilön perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 • Yritysasiakkaiden kohdalla tehtävä ja asema yrityksessä
 • Asiakkaan mahdollisesti itsestään antamat muut tiedot 
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 

Potentiaalisesta kuluttaja-asiakkaasta on rekisterissä yhteystiedot vain siinä tapauksessa, jos tämä on antanut siihen ennalta suostumuksensa rekisterinpitäjälle tai yhteistyökumppanille.

Kuinka keräämme tietoja

Rekisterin henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan tekemistä tilauksista ja ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tilaa MPY:n toimittaman tuotteen tai palvelun palvelukanavamme kautta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, julkisista tai yksityisistä yhteystietorekistereistä, Maanmittauslaitoksen rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Potentiaalisten yritysasiakkaiden tietoja voidaan kerätä ja päivittää tietopalveluja tarjoavista julkisista rekistereistä ja tietolähteistä, yrityshakemistoista sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Potentiaalisen yritysasiakkaan tiedot voidaan tallentaa tietojärjestelmään myös silloin kun:

 • asiakas omasta ilmoituksestaan on osoittanut kiinnostuksensa rekisterinpitäjän tuotteisiin tai palveluihin: (puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla) 
 • asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (esim. sähköinen uutis- ja tarjouskirje) 
 • osallistuu rekisterinpitäjän järjestämiin asiakastilaisuuksiin 

Kenelle tietoja luovutetaan

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalain vaatimuksia.

Tietoja luovutetaan palveluiden toteuttamiseen osallistuville kumppaneille ja alihankkijoille, kuten puhe- ja sähköpostipalveluiden tarjoajille, tietoverkon ylläpito- ja rakennuttamisen aikaisille alihankkijoille, sekä markkinointiin osallistuville tahoille. Jokaisen kumppanin ja alihankkijan kanssa on laadittu sopimus henkilötietojen käsittelystä, jossa sopijapuolet on sidottu noudattamaan Tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvoitteita sekä huolehtimaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta.

Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille tai muille tahoille voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan myös luovuttaa 3. osapuolelle mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille.

MPY:tä koskettaa Sähköisen viestinnän palvelulain mukaiset velvoitteet julkaista puhelinpalvelujen tilaajien yhteystiedot ja luovuttaa puhelinpalvelujen Tilaajien ja käyttäjien nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa koskevat yhteystiedot julkaistavaksi yleisesti saatavilla olevassa kattavassa puhelinluettelopalvelussa. Mikäli tilaajan yhteystiedot ovat merkitty salaiseksi niitä ei luovuteta julkaisun toteuttavalle kumppanille.

Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Osassa MPY:n käyttämissä järjestelmissä ja pilvipalveluissa palveluntoimittajana toimii Euroopan talousalueen ulkopuolinen organisaatio. Näiden niin kutsuttujen kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden kanssa voidaan tiedonsiirtoa toteuttaa, jos EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai yritysten välillä on Eu:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sekä riittävät voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt. Tietoja voidaan myös siirtää erityistilanteissa, joissa sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut tietojesi siirtämiseen suostumuksesi.

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n talousalueen ulkopuolelle. Siirron peruste on EU-komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä sekä palveluntarjoajan edelliseen liittyen suorittama itsesertifiointi.

Lisätietoja palvelutoimittajien tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta:

Microsoft: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
WordPress Privacy Policy: https://fi.wordpress.org/about/privacy/
Hotjar DBA: https://www.hotjar.com/legal/support/dpa
Hotjar Privacy Policy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
Hotjar Opt-out / Do not track: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
Google Analytics DPA: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en
Google Ads Data Processing Terms: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Kuinka tietoja suojataan

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Sähköisten asiakastietojärjestelmien asiakastietojen käyttämiseen ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. MPY:llä on toimiva tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio, joka huolehtii henkilötietojen tietosuojasta. Tietosuojaa ohjaa tietoturvapolitiikka ja sitä tukevat turvallisuusohjeistukset sekä asianmukaiset tekniset turvatoimet.

MPY vaatii työntekijöiltään ja yhteistyökumppaneiltaan vaitiolovelvollisuutta, joka sitoo kaikkia asiakasrekisteritietoja käsitteleviä osapuolia. Asiakasrekisterit ja niitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot on pyritty sijoittamaan ISO27001:2013 sertifioituihin konesaleihin.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan. Kuten kirjanpitolaki, viestintäviraston määräykset ja muut vastaavat säännökset. Tietojen poistamisessa ja tuhoamisessa noudatetaan hyvien käytäntöjen mukaista toimintatapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen  
 • Oikeus tietojen poistamiseen  
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
 • Vastustamisoikeus  
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.

Näin käytät oikeuksiasi

Voit käyttää vallitsevan tietosuoja- ja osuuskuntalain mukaisia oikeuksiasi henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella tietopyyntölomakkeella osoitteessa:

MPY Osuuskunta
Mikonkatu 16
50100 Mikkeli

Tietopyynnön voi tehdä veloituksetta 1 kerran vuodessa. Useammista tai kohtuutonta haittaa aiheuttavista tietopyynnöistä veloitamme voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti kohtuulliset syntyneet kustannukset.

Tietosuojaselosteen tehtävät muutokset

Selosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia, kehitystyön tuloksena. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä erikseen, kun sovellettava laki niin edellyttää.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Nimi: MPY Osuuskunta
Y-tunnus: 0165133-1
Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
Puh. 030 670 3000
Sähköposti: osuuskunta@mpy.fi

Nimi: MPY Yrityspalvelut Oyj
Y-tunnus: 3008816-2
Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
Puh. 030 670 3000
Sähköposti: asiakaspalvelu@mpy.fi

Nimi: MPY Telecom Oyj
Y-tunnus: 1570688-2
Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
Puh: 030 670 300
Sähköposti: asiakaspalvelu@mpy.fi

Tietosuojavastaan yhteystiedot:

MPY Osuuskunta
tietosuojavastaava
Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
Sähköposti: tietosuojavastaava@mpy.fi
Puh. 030 670 3000

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

https://tietosuoja.fi/etusivu