Evästeet

Tällä sivulla voit tutustua MPY.fi-verkkosivujen evästekäytäntöihin.

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Voit poistaa ja estää kaikkien evästeiden käytön selaimen asetuksista. Huomaa että tällä voi olla vaikutuksia eri sivustojen eri toiminnallisuuksiin. Sallimalla evästeiden käytön selaimen asetuksissa hyväksyt niiden käytön.

Käytämme evästeitä (cookies):

 • Sisältöjen kohdentamiseen mpy.fi sivuilla
 • Mainonnan kohdentamiseen kolmansien osapuolien hallinnoimilla verkkosivuilla (retargeting)
 • Seurataksemme mpy.fi-sivuston käyttöä kolmansien osapuolien tarjoamien analytiikkatyökalujen (Google Analytics, WordPress, Hotjar) avulla

Lue lisää evästeistä Viestintäviraston sivulta.

Markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MPY Osuuskunta ja sen 100 % omistamat liiketoimintayhtiöt MPY Yrityspalvelut Oyj ja MPY Telecom Oyj (yhdessä MPY) Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli. Puh. 030 670 3000. Sähköposti: asiakaspalvelu@mpy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteystiedot: Jenni Hantula, Sähköposti: jenni.hantula@mpy.fi

3. Rekisterin nimi

MPY Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MPY  markkinointirekisterin tietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen sivustolla sekä sisällön tarjoamiseen asiakkaan sivuvierailun pohjalta. Tietoja käytetään myös markkinointiviestien kohdentamiseen sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa sekä muiden kolmansien osapuolien verkkosivuilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön itse antama tiedot pitävät sisällään:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Tehtävänkuva
 • Henkilön itsensä antama palaute
 • Tieto markkinointiviestien tilauksesta tai perumisesta
 • Tieto lähetetyistä markkinointiviesteistä
 • Tieto mpy.fi kautta tilatuista palveluista, esim. palvelun nimi ja tilauksen kesto

Seurantatyökalujen keräämät tiedot pitävät sisällään:

 • Tulotapa sivuille
 • Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, verkkovierailun sijaintimaa)
 • Selaushistoria sivustolla
 • Mitä kohtia sivustolla on klikattu
 • IP-osoite ja maa
 • Vierailun ajankohta
 • Vierailun kesto
 • Verkkovierailussa käytetty selain ja käyttöjärjestelmä

Rekisteri sisältää edellä mainittujen lisäksi tietoja, jotka on tarkemmin yksilöity tietojen keräämisen toteuttavien palveluiden omissa tietosuojaselosteissa:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

MPY markkinointirekisteri koostuu henkilön itsensä antamisesta tiedoista, sekä tiedoista, joita kerätään seurantatyökaluilla mpy.fi sivujen käytön yhteydessä. Keräämme henkilön itse antamiin tietoihin ainoastaan palveluidemme käytön kannalta oleellista tietoa. Teknisesti kerättyjä tietoja käytämme sisältöjen kohdentamiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja sivuston kehittämiseen.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti seuraavanlaiset oikeudet. 

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin  
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen  
 • Oikeus tietojen poistamiseen  
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  
 • Vastustamisoikeus  
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuoja-asetusta.

Tietopyynnön voi tehdä veloituksetta 1 kerran vuodessa. Useammista tai kohtuutonta haittaa aiheuttavista tietopyynnöistä veloitamme voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti kohtuulliset syntyneet kustannukset.

Voit käyttää oikeuksiasi henkilökohtaisesti olemalle yhteydessä Markkinointirekisterin yhteyshenkilöön. Tarvittaessa pyydämme todentamaan henkilöllisyytesi.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa markkinointitarkoituksessa markkinointirekisteristä tietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteistyökumppaneille.

Osassa MPY:n käyttämissä järjestelmissä ja pilvipalveluissa palveluntoimittajana toimii Euroopan talousalueen ulkopuolinen organisaatio. Näiden niin kutsuttujen kolmansissa maissa toimivien organisaatioiden kanssa voidaan tiedonsiirtoa toteuttaa, jos EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä tai yritysten välillä on EU:n komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet sekä riittävät voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt. Tietoja voidaan myös siirtää erityistilanteissa, joissa sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut tietojesi siirtämiseen suostumuksesi. 

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n talousalueen ulkopuolelle. Siirron peruste on EU-komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä sekä palveluntarjoajan edelliseen liittyen suorittama itsesertifiointi.

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list

Lisätietoja palvelutoimittajien tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta: 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Edellä mainittujen sähköisten markkinointitietojärjestelmien asiakastietojen käyttämiseen ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana käyttämäänsä asiakastietojärjestelmään. Henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia markkinointirekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai muiden lakien ja säännösten edellyttämän ajan. Kuten kirjanpitolaki, viestintäviraston määräykset ja muut vastaavat säännökset. Tietojen poistamisessa ja tuhoamisessa noudatetaan hyvien käytäntöjen mukaista toimintatapaa.

Osuusrekisteri

1. Rekisterin nimi

Osuusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: MPY Osuuskunta (MPY)
Y-tunnus: 0165133-1
Yhteystiedot: Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
Puh. 030 670 3000
Sähköposti: osuusasiat@mpy.fi

3. Rekisterin hoitaja

Sami Pulkkinen, +358 30 670 3058, sami.pulkkinen(at)mpy.fi

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus

1. Rekisteri on osuuskuntalain 4. luvun 14 §:n mukainen jäsen- ja omistajaluettelo.

a. Rekisterin käyttötarkoitus on määrittää osakkaan ja omistajan oikeudet yhtiön päätöksentekoon ja voitonjakoon.

b. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

2. Rekisteriä käytetään osakkaiden tiedottamiseen yhtiötä koskevissa asioissa. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö

Osuusrekisterissä on tietoja yhtiön nykyisistä ja entisistä omistajista, osuuspääoman koron saajista ja osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen ilmoittautuneista. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat  

 • nimi, henkilötunnus ja syntymäaika
 • osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • omistajaryhmä (yksityishenkilö, yritys, kunta, …)
 • lisätietoja (mm. asiakastunnus, yhteydenottokieli ja kansallisuus)
 • mahdolliset rajoitukset osoitetietojen käyttämisessä
 • osuuden omistus ja sen historia, panttaustiedot, hallintaoikeus
 • korkotiedot (muun muassa koronsaaja, saajan henkilötunnus, koron määrä, ennakonpidätysprosentti ja tilinumero) 
 • päiväkirjamerkinnät ja liitetiedostot – kokoustiedot  

Osuuskuntien jäsenistä tallennetaan rekisteriin jäsentunnus ja jäsenyyden alku- ja loppupäivät sekä tiedot mahdollisista jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

Osakkaan omistamista osuuksista rekisteriin tallennetaan osuuden laji, littera, osuusnumerot, äänioikeus, omistaja, hallintaoikeuden omistaja, rekisteröimispäivä, liikkeeseenlaskupäivä ja tieto osuuksien luovuttamisesta ja keräämisestä sekä mahdollisesta panttauksesta. Lisäksi osuuksiin voi liittyä päiväkirjamerkintöjä.

Osuuden siirron yhteydessä rekisteriin tallennetaan siirrettävät osuudet, edellinen ja uusi omistaja, rekisteröintipäivä, mahdollinen hyväksymispäivä, siirron tyyppi, kauppapäivä, kauppahinta, varainsiirtovero ja varainsiirtoveron maksupäivä.

Kustakin omistajien ja osakkeiden tietojen muutoksesta jää merkintä rekisterin tapahtumalokiin, mukaan lukien tiedon edellinen arvo.

Koroista rekisteriin tallennetaan koron määrä, koron saajan tiedot, tili jolle korko on maksettu, maksupäivä sekä korosta pidätetyn veron määrä.

Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen osallistuvista rekisteriin tallennetaan osakkaan nimi, ilmoittautumispäivä, mahdolliset tiedot edustajasta, avustajasta ja valtakirjasta sekä muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot. Kokoukseen osallistuvista tallennetaan lisäksi kokoukseen saapumisaika ja poistumisaika.

Rekisteriin tallennetaan tietoja OKL 4:16 § mukaisista tietojen luovutuksista sekä mahdollisista muista tietojen luovutuksista kolmansille osapuolille.

Rekisteriin tallennetaan tieto onnistuneista ja epäonnistuneista kirjautumisista sekä IP-osoite, joista kirjautuminen on tapahtunut. Rekisteripalvelun käytöstä tallennetaan lokitietoja, joita käytetään palvelun laadun, toiminnallisuuden parantamiseen ja tietoturvallisuuden seurantaan.

6. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun henkilö omistaa yhtiön osuuksia. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuoden ajan viimeisimmästä koron tai osuuskunnan ylijäämän maksusta. Henkilön nimeä, osoitetta ja henkilötunnusta käsitellään osana osuuden historiatietoja niin kauan, kun yhtiön jäsen- ja omistajaluetteloa ylläpidetään.

Osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen liittyviä tietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan kokouksen päättymisestä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus korjata virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.

 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen ajantasaisuus

Rekisterin tietoja päivitetään osakkaiden oman ilmoituksen perusteella.

Rekisteriä voidaan päivittää myös yhtiön asiakasrekisterin ja Postin ja Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Vanhentuneita tilinumeroista voidaan poistaa pankkien antamien tietojen perusteella.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Osuuskuntalain 4. luvun 16 §:n mukaan jäsen- ja omistajaluettelon ja entisten jäsenten luettelon tiedot jäsenten ja muiden osuuden ja osakkeen omistajien nimistä ja jäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jokaisen nähtävänä.

Jäsenellä, osuuden omistajalla, velkojalla ja muulla, joka osoittaa etunsa sitä vaativan, on oikeus nähdä myös luetteloihin merkitty muu tieto.

Jokaisella on oikeus osuuskunnan kulut korvattuaan saada jäljennös luettelosta tai sen osasta siltä osin kuin hänellä on oikeus nähdä luettelon tietoja.

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan säännönmukaisesti osuuspääoman koron maksuun liittyen pankeille ja verohallinnolle. Suurimpien omistajien nimet ja omistus sekä tilastollista tietoa rekisterin sisällöstä voidaan julkaista säännönmukaisesti yhtiön vuosikertomuksessa ja nettisivuilla.

10. Henkilötietojen siirto 3. maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Jos rekisteriin kirjautumisessa käytetään kolmannen osapuolen tunnistuspalveluita, kuten sähköposti, pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai Microsoft Azure AD, voi kirjautumistietoja ja kirjautumisen lokitietoja siirtyä kolmansiin maihin.

Siirron peruste on EU-komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä sekä Microsoftin edelliseen liittyen suorittama itsesertifiointi.

https://www.privacyshield.gov/list

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä rekisteröityjä profiloida.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjien käyttöoikeudet määräytyvät työtehtävien perusteella.

Rekisteri sijaitsee fyysisesti konesalitarjoajan tiloissa, jotka täyttävät Viestintäviraston määrityksen 54 B/2014 M tärkeysluokan yksi (1) vaatimukset ja Valtiohallinnon tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuosituksen VAHTI 23/01/2002 3-tason vaatimukset.

Rekisteri varmuuskopioidaan päivittäin ja varmuuskopiot säilytetään erillisessä tilassa.

Yhteydenotto rekisteriin tapahtuu HTTPS- tai SSL-suojatun yhteyden välityksellä.

Rekisterin ja palvelinten käytöstä ja virhetilanteista tallennetaan lokitietoja.

Tietojen muutoksista tallennetaan historiatieto ja muutokset ovat lokista jäljitettävissä.