MPY Osuuskunnan ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään osoitteessa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli maanantaina 9.10.2023 klo 16.00.

Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkaa kokoustiloissa klo 15.00 ja päättyy 30 minuuttia ennen kokouksen alkua, klo 15.30. Klo 15.30 jälkeen saapuvilla ei ole oikeutta osallistua kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset MPY Osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta.

Kokouksen esityslista sekä kokouksessa esitettävät sääntömuutokset kokonaisuudessaan ovat luettavissa viimeistään 2.10.2023 osoitteessa www.mpy.fi/2ylimaarainenkokous2023.

Kokouspaikalla ei jaeta kokousmateriaaleja, vaan osallistujien tulee tulostaa itse halutut materiaalit mukaansa kokoukseen.

 

Sääntömuutosehdotusten pääasiallinen sisältö on seuraava:

  • Sääntöjen 2 § (”Toiminnan tarkoitus ja toimiala”) ehdotetaan muutettavan kuulumaan seuraavasti:

Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointiaan. Osuuskunnan toimialana on viestintä- ja tietoliikenneliiketoimintaan liittyvien tuki- ja hallintopalvelujen sekä osuus-kunnan jäsenille tarjottavien jäsenpalvelujen tuottaminen. Osuuskunta voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitustoimintaa. Osuuskunnan palveluita saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.”

MPY Osuuskunnan 27.6.2023 pidetty ylimääräinen osuuskunnan kokous päätti yksimielisesti hyväksyä osuuskunnan tytäryhtiöiden osakekantojen myynnin. Ehdotetuilla muutoksilla sääntöjen 2 § päivitettäisiin paremmin vastaamaan osuuskunnan toimialaa ja toimintaa yrityskauppojen jälkeen.

  • Sääntöjen nykyinen 7 § (”Liittymismaksu”) ehdotetaan poistettavan tarpeettomana.
  • Sääntöjen nykyinen 10 § (”Ylijäämä”) ehdotetaan muutettavan kuulumaan seuraavasti:”

9 § Ylijäämä

Ylijäämä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskun-nan omiin tarpeisiin, jaetaan jäsenille osuuksista maksettavana korkona tai ylijäämän palautuksina tai muuhun osuuskunnan kokouksen päättämiin tarkoituksiin.

Ylijäämä voidaan jakaa jäsenille osuusmaksun korkona osuuksille, käyttää rahastosiirtoihin tai jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiotilille. Osuuskunnan kokous ei saa päättää jaettavaksi ylijäämää enemmän kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.”

Muutoksen myötä MPY Osuuskunta voisi jakaa yrityskaupoista syntynyttä ylijäämää jäsenilleen jo kuluvan tilikauden aikana, jos näin erikseen pidettävässä ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa päätettäisiin. Ylijäämän jakamisesta ei päätetä tässä kokouksessa.

  • Sääntöihin ehdotetaan lisättävän uusi 10 § (”Lahjat”):

”Osuuskunnan kokous voi hallituksen esityksestä päättää lahjan antamisesta yleis-hyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Osuuskunnan kokous ei voi päättää suuremmasta lahjoituksesta kuin hallitus on ehdottanut tai hyväksynyt.

Osuuskunnan kokous voi lisäksi valtuuttaa hallituksen käyttämään sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys osuuskunnan tila huomioon ottaen on vähäinen. Valtuutus voi koskea enintään yhtä tilikautta kerrallaan. Osuuskunnan kokouksen on valtuuttamispäätöksessään määrättävä enimmäismäärä, jonka hallitus saa edellä sano-tuin tavoin tilikauden aikana käyttää.”

Mahdollisista lahjoituksista ja lahjoituskohteista ei päätetä tässä kokouksessa.

  • Sääntöjen 11 §:stä (”Osuuskunnan varsinainen kokous”) ehdotetaan poistettavaksi nykyinen alakohta 11 sekä viittaukset emoyhtiöön ja konserniin.
  • Sääntöjen 14 § (”Hallitus”) ehdotetaan muutettavan siten, että hallitukseen voi nykyisten seitsemän (7) jäsenen sijasta kuulua osuuskunnan kokouksen kulloinkin päättämän jäsenmäärän mukaisesti kolmesta seitsemään (3–7) jäsentä. Sääntökohtaan tehtäisiin samalla edellä mainitun muutoksen edellyttämät muut päivitykset.
  • Sääntöjen 16 §:stä (”Hallituksen tehtävät”) ehdotetaan poistettavaksi tytäryhtiö- ja konserni-viittaukset.
  • Sääntöjen 17 §:ää (”Toimitusjohtaja”) ehdotetaan muutettavan siten, että osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Nykyisten sääntöjen mukaan osuuskunnalla on oltava toimitusjohtaja.
  • Sääntöjen 18 §:ää (”Nimitystoimikunta”) ehdotetaan muutettavaksi siten, että nimitystoimi-kunnalle lisätään tehtäväksi valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys myös hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Jos nykyisten sääntöjen kohdan 7 § poistaminen hyväksytään hallituksen ehdottamalla tavalla, myös nykyisten sääntöjen kohtien 8–10 § numerointi muuttuu siten, että niillä on jatkossa yhtä järjestysnumeroa pienempi järjestysnumero kuin nyt.

MPY Osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunnan jäsenen on saadakseen osallistua osuuskunnan kokoukseen ilmoittauduttava viimeistään seitsemän päivää ennen osuuskunnan kokousta. Määräaika kokoukseen ilmoittautumiselle on maanantai 2.10.2023 klo 16.00 MPY:n www-sivuilla www.mpy.fi/2ylimaarainenkokous2023, sähköpostitse osuusasiat@mpy.fi tai puhelimitse 030 670 3000. Ilmoittautumiskanavaksi suositellaan www-sivuja, jossa ilmoittautumisen voi tehdä vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnukset/mobiilivarmenne/Suomi.fi-valtuutus)

Ilmoittautumisessa ilmoitetaan jäsenen nimen lisäksi jäsenen henkilötunnus tai y-tunnus jäsenyyden varmistamiseksi, sekä ilmoitetaan, mikäli jäsentä edustetaan valtakirjalla.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä

Sisäänkirjautumisen nopeuttamiseksi pyydämme, että toimitatte valtakirjan etukäteen osoitteeseen MPY Osuuskunta, Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli tai sähköpostitse osuusasiat@mpy.fi. Edustusoikeus on todistettava viimeistään kokouksen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tervetuloa kokoukseen!

 

Mikkeli, 31.8.2023

MPY Osuuskunnan hallitus